7. redna seja (28.8.2019)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

7. REDNO SEJO  OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK.

Seja bo v SREDO, 28. avgusta 2019, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 7. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 6. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 6. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje, 1. in 2. obravnava
  gradivo k točki 3
 4. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2019 do 30. 06. 2019
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2019
  gradivo k točki 5
 6. Predlog sklepa o soglasju k najetju likvidnostnega kredita JZ Razvojna agencija Sotla
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet JZ Zdravstveni dom Šmarje pri Jelšah
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1210 – PRISTAVA
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v  splošni rabi v k. o. 1219 – SODNA VAS
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1217 – VONARJE
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1231 – VIRŠTANJ
  gradivo k točki 11
 12. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1233 – VERAČE
  gradivo k točki 12
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Po končani seji sledi ogled zaključenega projekta »Urbano Obsotelje« in ureditve okolice Osnovne šole Podčetrtek. Po ogledu sledi druženje v zbornici šole.

Gradivo za 7. sejo za hkraten prenos