4. redna seja (4.4.2019)

Na podlagi 21. člena  Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB),   s k l i c u j e m

4. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK
V ČETRTEK, dne  04. aprila 2019 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 4. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog  d n e v n e g a   r e d a:

 1. Predlog zapisnika  3. redne in 1. korespondenčne  seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – redna seja
  gradivo k točki 1 – korespondenčna seja
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne in 1. korespondenčne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračunu Občine Podčetrtek za leto 2018
  Poročevalec: g. Peter Misja, župan
  gradivo k točki 3
  zaključni račun 2018
 4. Predlog Sklepa o spremembi občinske meje med Občino Podčetrtek in Občino Kozje
  Poročevalec: g. Peter Misja, župan
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o višini cene programa v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
  Poročevalki: ga. Sonja Švajger, ravnateljica, ga. Zdenka Jurak
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
  Poročevalka: ga. Lidija Umek, direktorica, SENIOR Center za pomoč starejšim
  gradivo k točki 6
  letno poročilo
 7. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občin Podčetrtek, Bistrica ob Sotli  in Rogatec v svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o soglasju k prenosu koncesije za izvajanje lekarniške dejavnosti  iz statusa zasebnega zdravstvenega delavca na gospodarsko družbo
  Poročevalca: g. Peter Misja, župan, ga. Klavdija Kovačič, predsednica Odbora za razvoj gospodarstva in podjetništva
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1220 – ROGINSKA GORCA
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v  splošni rabi v k. o. 1229 – PODČETRTEK
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1230 – IMENO
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 11
 12. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1231 – VIRŠTANJ
  Poročevalka: ga. Magda Jurjec
  gradivo k točki 12
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 4. sejo za hkraten prenos