4. redna seja (25.2.2015)

Na podlagi 21. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), sklicujem

4. REDNO SEJO SVETA OBČINE PODČETRTEK V SREDO, dne 25. februarja 2015 ob 17.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 4. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda :

 1. Predlog zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo – predlog zapisnika
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 3. redne seje  Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo – porocilo o realizaciji sklepov
 3. Predlog Sklepa o potrditvi mandata nadomestnemu članu občinskega sveta
  Poročevalka: ga. Gabrijela Omerzu Geršak, predsednica ObVK
  gradivo – točka 3
 4. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega sveta Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo – točka 4
 5. Predlog Sklepa o imenovanju člana skupščine OKP Javnega podjetja za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o.
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo – točka 5
 6. Predlog Sklepa o imenovanju člana skupščine KIP VIZIJA d.o.o.
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo – točka 6
 7. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika v svet zavoda Glasbena šola Rogaška Slatina
  Poročevalec: g. Vladimir Hrovatič, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
  gradivo – točka 7
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

ŽUPAN
Peter MISJA

 

Gradivo za 4. sejo za hkraten prenos