3. redna seja (13.4.2023)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem

3. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v četrtek, 13. aprila 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnikov 2. redne in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – redna seja
  gradivo k točki 1 – izredna seja
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 2. redne in l. izredne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog cen izvajanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja, in sicer obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov – Simbio d.o.o.
  gradivo k točki 3
 4. Predlog cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in sicer oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode ter ravnanje s komunalnimi odpadki – OKP Rogaška Slatina d.o.o.
  gradivo k točki 4
 5. Soglasje za najem dolgoročnega kredita za financiranje nakupa dveh specialnih komunalnih vozil – smetarskih vozil
  gradivo k točki 5
 6. Predlog odloka o spremembi in dopolniti odloka o ustanovitvi javnega zavoda Razvojna agencija Sotla – 1 . in 2. obravnava
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Zaključnega računa proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022
  gradivo k točki 7 – 1. del
  gradivo k točki 7 – 2. del
 8. Predlog Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Podčetrtek
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o višini cen programov v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
  gradivo k točki 10
 11. Poročilo skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2022
  gradivo k točki 11
 12. Predlog za izdajo soglasij za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Podčetrtek
  gradivo k točki 12
 13. Predlog sklepa o imenovanju članice Sveta zavoda Glasbene šole Rogaška Slatina, kot predstavnice občin Bistrica ob Sotli, Podčetrtek in Rogatec
  gradivo k točki 13
 14. Pobude in vprašanja
 15. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za hkraten prenos