26. redna seja (28.10.2022)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem

26. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v petek, 28. oktobra 2022, ob 7.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnikov 25. redne seje in 1. izredne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – redna seja
  gradivo k točki 1 – izredna seja
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 25. redne seje in 1. izredne sejeObčinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2023, 2. obravnava
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2023
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2023
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
  gradivo k točki 6
 7. Predlog sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
  gradivo k točki 7
 8. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1241 – LASTNIČ
  gradivo k točki 9
 10. Pobude in vprašanja
 11. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 26. sejo za hkraten prenos