24. redna seja (31.8.2022)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem

24. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo, 31. avgusta 2022, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnikov 23. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – zapisnik 23. redne seje
  gradivo k točki 1 – zapisnik 7. dopisne seje
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 23. redne seje in 7. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek in o porabi sredstev rezerv za obdobje od 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sklepa o višini cen programov v Enoti vrtec Osnovne šole Podčetrtek
  gradivo k točki 4
 5. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2022
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2022
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1232 – DOBLEŽIČE
  gradivo k točki 7
 8. Pobude in vprašanja
 9. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Po končani seji sledi ogled in simbolna otvoritev pralnice v prostorih Osnovne šole Podčetrtek.

Gradivo za 24. sejo za hkraten prenos