23. redna seja (9.6.2022)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

23. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v četrtek, 9. junija 2022, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 22. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog statuta Občine Podčetrtek, 2. obravnava
  gradivo k točki 3 – 1. del
  gradivo k točki 3 – 2. del
 4. Predlog Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek, 2. obravnava
  gradivo k točki 4 – 1. del
  gradivo k točki 4 – 2. del
 5. Dopolnitev Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2022
  gradivo k točki 5
 6. Ocena varnostne situacije na območju policijskega okoliša Podčetrtek v letu 2021
  gradivo k točki 6
 7. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2021
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o razpisu priznanj Občine Podčetrtek za leto 2022
  gradivo k točki 8
 9. Predlog sklepa o imenovanju predstavnikov interesnih skupin v Svet zavoda Regijskega študijskega središča
  gradivo k točki 9
 10. Predlog soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda Regijsko študijsko središče
  gradivo k točki 10
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 23. sejo za hkraten prenos