22. redna seja (13.4.2022)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

22. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo, 13. aprila 2022, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 21. redne ter 5. in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – 21. redna seja
  gradivo k točki 1 – 5. dopisna seja
  gradivo k točki 1 – 6. dopisna seja
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 21. redne ter 5. in 6. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o rebalansu št. 1 proračuna Občine Podčetrtek za leto 2022, 1. in 2. obravnava
  gradivo k točki 4
 5. Osnutek statuta Občine Podčetrtek, 1. obravnava
  gradivo k točki 5 – 1. del
  gradivo k točki 5 – 2. del
 6. Osnutek Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek, 1. obravnava
  gradivo k točki 6 – 1. del
  gradivo k točki 6 – 2. del
 7. Predlog Sklepa o odsotnosti otrok iz vrtcev
  gradivo k točki 7
 8. Prenehanje koncesijske pogodbe za opravljanje javne službe Pomoč družini na domu v Občini Podčetrtek
  gradivo k točki 8
 9. Soglasje k ceni socialnovarstvene storitve pomoč družini na domu
  gradivo k točki 9
 10. Predlog za izdajo soglasij za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Podčetrtek
  gradivo k točki 10
 11. Predstavitev idejnega načrta Turistično rekreacijskega centra TRC Vonarje
  gradivo k točki 11
 12. Pobude in vprašanja
 13. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 22. sejo za hkraten prenos