20. redna seja (3.12.2021)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

20. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v petek, 03. decembra 2021, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek.

Vabilo na 20. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

  1. Predlog zapisnikov 19. redne seje in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
   gradivo k točki 1
  2. Poročilo o realizaciji sklepov 19. redne seje in 4. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
   gradivo k točki 2
  3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022, 2. obravnava
   gradivo k točki 3
   gradivo k točki 3 – predlog proračuna
  4. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2022
   gradivo k točki 4
  5. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2022
   gradivo k točki 5
  6. Predlog Sklepa o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
   gradivo k točki 6
  7. Predlog sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
   gradivo k točki 7
  8. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
   gradivo k točki 8
  9. Predlog Sklepa o lokacijski preveritvi za določitev obsega stavbnega zemljišča na posamični poselitvi v Občini Podčetrtek, na parcelah številka 1285/2 in 1295, obe k. o. 1240 Sedlarjevo (ID 2432)
   gradivo k točki 9
  10. Pobude in vprašanja
  11. Razno

 

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 20. sejo za hkraten prenos