2. redna seja (18.1.2023)

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22) in 18. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 88/22), sklicujem

2. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo,18. januarja 2023, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 1. redneseje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 1. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Sklepa o imenovanju članov Nadzornega odbora Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Sklepa o imenovanju članov Občinske volilne komisije Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 4
 5. Predlog sklepov o imenovanju članov stalnih delovnih teles občinskega sveta
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o imenovanju predstavnika občine v Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Celje
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1233 – VERAČE
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1229 – PODČETRTEK
  gradivo k točki 8
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Gradivo za 2. sejo za hkraten prenos