18. redna seja (1.9.2021)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

18. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo, 01. septembra 2021, ob 16.00 uri, v sejni sobi Občine Podčetrtek

Vabilo na 18. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnikov 17. redne seje in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1 – redna seja
  gradivo k točki 1 – dopisna seja
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 17. redne seje in 3. dopisne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek – 1. obravnava
  gradivo k točki 3
 4. Poročilo o realizaciji proračuna Občine Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 do 30. 06. 2021
  gradivo k točki 4
 5. Predlog sklepa o dopolnitvi Načrta ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Podčetrtek za leto 2021
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Sklepa o podelitvi priznanj Občine Podčetrtek za leto 2021
  gradivo k točki 6
 7. Predlog sklepa o brezplačnem najemu poslovnega prostora Društvu upokojencev Podčetrtek
  gradivo k točki 7
 8. Izvedba tajnega glasovanja za volitve predstavnikov v Razvojni svet Savinjske regije
  gradivo k točki 8
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

Po uradnem delu sledi ogled investicij na območju Virštanja (Centra za promocijo vin, kulture in turizma – Banovina).

Gradivo za 18. sejo za hkraten prenos