16. redna seja (14.4.2021)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

16. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v sredo, 14. aprila 2021, ob 16.00 uri, v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek.

Vabilo na 16. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 15. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 15. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2020
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Podčetrtek – 2. obravnava
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Pravilnika o tarifnem sistemu za obračun storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Pravilnika o izvajanju brezplačnih prevozov za starejše občane Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 6
 7. Letno poročilo o izvajanju socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v občini Podčetrtek v letu 2020
  gradivo k točki 7
 8. Predlog za izdajo soglasja za izplačilo dela plače za redno delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov, katerih ustanoviteljica oz. soustanoviteljica je Občina Podčetrtek
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Sklepa o soglasju k imenovanju direktorice Zdravstvenega doma Šmarje pri Jelšah
  gradivo k točki 9
 10. Predlog sklepa o imenovanju skupnega predstavnika občin ustanoviteljic Kozje, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek v Svet zavoda III. Osnovna šola Rogaška Slatina
  gradivo k točki 10
 11. Pobude in vprašanja
 12. Razno

ŽUPAN
Peter Misja