15. redna seja (4.3.2021)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

15. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo v četrtek, 04. marca 2021, ob 16.00 uri, v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek.

Vabilo na 15. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 

 1. Predlog zapisnika 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 14. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli – 2. obravnava
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli – 2. obravnava
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 2. obravnava
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Odloka o podlagah za odmero komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo za območje občine Podčetrtek – 1. obravnava
  gradivo k točki 6
  gradivo k točki 6 – zapisnik
 7. Predlog Odloka o subvencioniranju komunalnega prispevka za mlade družine v Občini Podčetrtek – 1. obravnava
  gradivo k točki 7
 8. Poročilo Medobčinskega inšpektorata in redarstva občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje za leto 2020
  gradivo k točki 8
 9. Predlog sklepa za prerazporeditev sredstev proračuna Občine Podčetrtek za leto 2021
  gradivo k točki 9
 10. Predlog sklepa o zemljiškoknjižni ureditvi etažne lastnine stavbe v k. o. 1210 Pristava
  gradivo k točki 10
 11. Predlog sklepa o imenovanju predstavnika ustanovitelja v Svet zavoda Razvojne agencije Sotla
  gradivo k točki 11
 12. Seznanitev s postopki sprejemanja pokrajinske zakonodaje
  gradivo k točki 12
 13. Pobude in vprašanja
 14. Razno

ŽUPAN
Peter Misja