14. redna seja (11.12.2020)

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

14. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK.

Seja bo v petek, 11. decembra 2020, ob 16.00 uri, v Večnamenski športni dvorani Podčetrtek.

Vabilo na 14. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 13. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 13. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2021 – 2. obravnava
  gradivo k točki 3
  gradivo k točki 3 – Predlog proračuna 2021
 4. Predlog Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek – 1. obravnava
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli – 1. obravnava
  gradivo k točki 5
 6. Predlog Odloka o zbiranju določenih vrst komunalnih odpadkov v občinah Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje in Bistrica ob Sotli – 1. obravnava
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občin Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Podčetrtek, Rogatec, Kozje, Bistrica ob Sotli in Poljčane – 1. obravnava
  gradivo k točki 7
 8. Predlog sklepa za izdajo soglasja za najem kredita za financiranje nakupa specialnega komunalnega vozila – smetarskega vozila
  gradivo k točki 8
 9. Predlog Letnega programa športa Občine Podčetrtek za leto 2021
  gradivo k točki 9
 10. Predlog Sklepa o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu
  gradivo k točki 10
 11. Predlog Sklepa o višini denarne pomoči za novorojence v Občini Podčetrtek za leto 2021
  gradivo k točki 11
 12. Predlog Sklepa o indeksiranju obračunskih stroškov za izračun komunalnega prispevka
  gradivo k točki 12
 13. Predlog Sklepa o valorizaciji točke za odmero občinskih taks
  gradivo k točki 13
 14. Predlog sklepa o obravnavi in potrjevanju investicijske dokumentacije
  gradivo k točki 14
 15. Predlog sklepa o določitvi skupne vrednosti poslov, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem
  gradivo k točki 15
 16. Predlog Sklepa o predlogih za imenovanje članov Nadzornega sveta Turizem Podčetrtek, Bistrica ob Sotli in Kozje, GIZ
  gradivo k točki 16
 17. Predlog sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike
  gradivo k točki 17
 18. Pobude in vprašanja
 19. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 14. sejo za hkraten prenos