10. redna seja (21.5.2020)

Na podlagi 4. odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18 in 61/20 – ZIUZEOP-A), 31. člena Statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB) in 20. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 43/2018-UPB), sklicujem

10. REDNO SEJO OBČINSKEGA SVETA OBČINE PODČETRTEK

Seja bo izvedena na daljavo, v ČETRTEK, 21. maja 2020, ob 17.00 uri, preko spletne platforme Zoom. Povezava do seje bo svetnikom poslana naknadno po e-pošti.

Vabilo na 10. sejo Občinskega sveta Občine Podčetrtek

Predlog dnevnega reda:

 1. Predlog zapisnika 9. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 1
 2. Poročilo o realizaciji sklepov 9. redne seje Občinskega sveta Občine Podčetrtek
  gradivo k točki 2
 3. Predlog Odloka o zaključnem računu proračuna Občine Podčetrtek za leto 2019
  gradivo k točki 3
 4. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za TRC Vonarsko jezero
  gradivo k točki 4
 5. Predlog Pravilnika o sofinanciranju mladinskih in otroških programov v Občini Podčetrtek
  gradivo k točki 5
 6. Predlog za imenovanje člana v Svet Območne izpostave Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Šmarje pri Jelšah
  gradivo k točki 6
 7. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1229 – PODČETRTEK
  gradivo k točki 7
 8. Predlog Sklepa o ukinitvi družbene lastnine v splošni rabi v k. o. 1240 – SEDLARJEVO
  gradivo k točki 8
 9. Pobude in vprašanja
 10. Razno

ŽUPAN
Peter Misja

 

Gradivo za 10. sejo za hkraten prenos