Javni razpis za letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v občini Podčetrtek za leto 2015

I. NAROČNIK
Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
matična številka: 5883997, davčna številka: SI83117989

II. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

LETNA VZDRŽEVALNA DELA NA OBČINSKIH CESTAH V OBČINI PODČETRTEK ZA LETO 2015

Obseg je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvedbo celotnega javnega naročila.

III. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 24. 06. 2015. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje časa veljavnosti ponudbe za določeno obdobje.
Letna vzdrževalna dela na občinskih cestah se izvajajo v letu 2015.

IV. ODDAJA PONUDB NAROČNIKU
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 24. 04. 2015 do 12.00 ure na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Ponudbena dokumentacija se predloži na pisarniškem papirju formata A4, ponudba pa odda v zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno označen. Ponudnik na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave (obrazec 7), ki ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami.

V. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo dne 24.04.2015 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek (I. nadstropje), Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Predstavniki ponudnikov se izkažejo strokovni komisiji, imenovani s strani naročnika, s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki in prokuristi. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe. Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, končna ponudbena cena). O odpiranju ponudb bo strokovna komisija sproti sestavljala zapisnik. Kopijo zapisnika prejmejo vsi ponudniki po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb.