Vloga za razvojno pobudo za poseg v prostor

Opis postopka:
Z razvojno pobudo za poseg v prostor se izrazijo razvojne potrebe po spremembi namenske rabe zemljišč, ki morajo biti ustrezno utemeljene. Pri presoji sprejemljivosti pobud se oceni, če izpolnjujejo pogoje glede skladnosti s cilji prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišča za gradnjo.
Pobude bodo obravnavane v naslednjem postopku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Podčetrtek, kar pomeni, da lahko preteče več let, da bodo pobude obravnavane. Opozoriti vas želimo, da vloga še ne pomeni, da se bodo pristojni nosilci urejanja prostora v postopku priprave in sprejemanja prostorskega akta do vaše pobude za spremembo namenske rabe pozitivno opredelili.

Stroški postopka:
Po tarifni številki 1 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) znaša upravna taksa za vlogo razvojne pobude 4,50 EUR.
Upravno takso lahko poravnate s položnico pri banki ali elektronsko

  • za namen plačila: »plačilo upravne takse – OUP«,
  • na naziv prejemnika: OBCINA PODČETRTEK,
  • naslov: Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek;
  • številka računa: SI56 0129 2492 0309 126,
  • referenca: SI12 7592271110028.

Vloga: Vloga za razvojno pobudo za poseg v prostor
Vlogo lahko oddate osebno na Občini Podčetrtek v času uradnih ur, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Nives Šelekar, Višja svetovalka za okolje in prostor
Tel.: 03 818 2784
Gsm.: 041 619 910
E-pošta: nives.selekar@podcetrtek.si