Vloga za odmero komunalnega prispevka

Opis postopka:
Komunalni prispevek je plačilo dela stroškov gradnje komunalne opreme, ki ga zavezanec plača občini. V višini komunalnega prispevka niso vključeni stroški vzdrževanja komunalne opreme. S plačilom komunalnega prispevka je zavezancu zagotovljena priključitev na že zgrajeno komunalno opremo oziroma mu je zagotovljeno, da bo ta zgrajena v roku in obsegu, kot to določa program opremljanja. Zavezanec za plačilo komunalnega prispevka je investitor oziroma lastnik objekta, ki se na novo priključuje na komunalno opremo, ali ki povečuje neto tlorisno površino objekta ali spreminja njegovo namembnost.

Stroški postopka:
Po tarifni številki 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J, 32/16, 30/18 – ZKZaš in 189/20 – ZFRO) znaša upravna taksa za vlogo za odmero komunalnega prispevka 22,60 EUR.
Upravno takso lahko poravnate s položnico pri banki ali elektronsko

  • za namen plačila: »plačilo upravne takse – OUP«,
  • na naziv prejemnika: OBČINA PODČETRTEK,
  • naslov: Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek;
  • številka računa: SI56 0129 2492 0309 126,
  • referenca: SI12 7592271110028.

VlogaVloga za odmero komunalnega prispevka
Vlogo lahko oddate osebno na Občini Podčetrtek v času uradnih ur, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Nives Šelekar, Višja svetovalka za okolje in prostor
Tel.: 03 818 2784
Gsm.: 041 619 910
E-pošta: nives.selekar@podcetrtek.si