Vloga za izvedbo postopka lokacijske preveritve

Opis postopka:
Lokacijska preveritev je instrument, s katerim se preveri ustreznost individualnih namer za posege v prostor in omogoči manjši odstop od že sprejetih pravil urejanja prostora.
Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/2021, v nadaljevanju ZUreP-3) se lahko na pobudo investitorja izvede postopek lokacijske preveritve za tri namene:
A. določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi (135. člen ZUreP-3),
B. individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev (136. člen ZUreP-3),
C. omogočanje začasne rabe prostora (137. člen ZUreP-3).
Pobudi mora investitor priložiti elaborat lokacijske preveritve, ki mu ga izdela pooblaščeni prostorski načrtovalec, kjer utemelji skladnost pobude z določbami ZUreP-3.

Stroški postopka:
Stroški za posamezno lokacijsko preveritev se odmerijo s sklepom, in sicer potem, ko občinski urbanist preveri skladnost elaborata z zakonom. Glede na Odlok o določitvi stroškov lokacijske preveritve v Občini Podčetrtek (Uradni list RS, št. 39/2019) znašajo stroški za posamezno lokacijsko preveritev:
A. za določanje obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitve 1.000 EUR,
B. za individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev 2.000 EUR,
C. za omogočanje začasne rabe prostora 1.500 EUR.
Plačilo nadomestila stroškov je pogoj za obravnavo elaborata in izdajo sklepa o lokacijski preveritvi. Plačilo nadomestila ne zagotavlja potrditve sklepa o lokacijski preveritvi na Občinskem svetu Občine Podčetrtek.

Vloga: Vloga za izvedbo postopka lokacijske preveritve
Vlogo lahko oddate osebno na Občini Podčetrtek v času uradnih ur, pošljete po pošti ali pošljete preko e-pošte na: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si.

Kontaktna oseba za dodatne informacije:
Nives Šelekar, Višja svetovalka za okolje in prostor
Tel.: 03 818 2784
Gsm.: 041 619 910
E-pošta: nives.selekar@podcetrtek.si