Urejanje prostora in varstvo okolja
 1. Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 7/2010
 2. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 1/2008
 3. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun komunalnih taks na območju Občine Podčetrtek za leto 2007
  Uradni list RS, št. 17/2007
 4. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 1/2008
 5. Odlok o koncesiji za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Podčetrtek.
  Uradni list RS, št. 7/2010
 6. Odlok o ureditvi plovbe na mejni reki Sotli
  Uradni list RS, št. 58/2001
 7. Odlok o urejanju javnih površin ter o zunanjem izgledu naselij v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 15/98