Gospodarske dejavnosti
 1. Pravilnik o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št.
 2. Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije
  Uradni list RS, št.
 3. Odlok o turistični taksi v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 55/2005, 137/2006
 4. Pravilnik o natečaju in ocenjevanju
  Uradni list RS, št.
 5. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 85/2008
 6. Odlok o ureditvi zimske službe v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 26/2001
 7. Pravilnik o dodeljevanju socialnih stanovanj v najem v Občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št.
 8. Sklep o povišanju najemnin od 1. Januarja 2008 dalje za stanovanja v lasti Občine Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 109/2007
 9. Pravilnik o načinu oddajanja poslovnih prostorov v najem in o določanju najemnin
  Uradni list RS, št. 48/2010
 10. Pravilnik o načinu oddajanja večnamenske športne dvorane, telovadnic in zunanjih športnih površin v Občini Podčetrtek v uporabo
  Uradni list RS, št. 102/2009
 11. Odlok o povprečni gradbeni ceni stanovanj, ceni za stavbna zemljišča in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč v letu 2008
  Uradni list RS, št. 109/2007
 12. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dežurstvih prodajaln v občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 6/2001
 13. Pravilnik o merilih za določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska dejavnost v občini Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 71/2000
 14. Odlok o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju občine Podčetrtek
  Uradni list RS, št. 83/2002, 43/2004