Trajnostno mobilno Obsotelje

skupna-2

Vodilni partner: OBČINA PODČETRTEK

Partnerji:
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ
ŠPORTNO DRUŠTVO OSNOVNE ŠOLE PODČETRTEK
TERME OLIMIA, d. d.

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje« kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 1. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017 – 2019, sofinancirane iz sklada ESRR. Projekt »Trajnostno mobilno Obsotelje« se nanaša na Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave; Cilj 3.2.2.: Spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti. Hkrati pa projekt podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Projekt se bo izvajal v upravičenih urbanih naseljih na območju LAS Obsotelje in Kozjansko ter v partnerstvu z občino Rogaška Slatina, saj imata obe občini skupni interes in potrebe po izboljšanju trajnostne mobilnosti. Z ukrepi trajnostne mobilnosti želimo v lokalnem okolju spodbujati hojo, kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti na račun omejevanja osebnega prometa.

Glavni izzivi iz SLR 2014-2020, ki jih z izvedbo operacije »Trajnostno mobilno Obsotelje« rešujemo, so: razvoj trajnostnega turizma (projekt bo omogočil razvoj okolju prijazne in celovite turistične ponudbe, saj bodo ob kolesarskih poteh postavljene postaje za avtomatizirano izposojo koles), promocija trajnostne mobilnosti, ki bo omogočala popularizacijo privlačnega in urejenega urbanega življenjskega okolja, spodbujati kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti (izvedba delavnic za osveščanje lokalnega prebivalstva), zagotoviti dostopnost ranljivim skupinam (projekt spodbuja brezplačno uporabo sistema za avtomatsko izposojo koles za ranljive skupine: otroci in mladostniki do 18. leta starosti, osebe z invalidskim statusom, upokojenci), razvoj inovativnega razvojnega partnerstva za trajnostno mobilnost (sestavljeno iz javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij), ki bo delovalo po preteku projekta, vpliv na odpiranje delovnih mest (projekt bo odprl novo delovno mesto za potrebe vzdrževanja sistema za avtomatsko izposojo koles po zaključku projekta), izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev (ekološki prispevek naložbe, ohranjanje naravnega okolja …).

Cilji projekta:

  1. razvoj trajnostnega turizma z ukrepi trajnostne mobilnosti
  2. promocija trajnostne mobilnosti
  3. spodbujati kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnost
  4. zagotoviti dostopnost ranljivim skupinam
  5. razvoj inovativnega razvojnega partnerstva za trajnostno mobilnost
  6. vpliv na odpiranje delovnih mest
  7. izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev

Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta, in sicer:

1. Nov turistični produkt oz. ponudba avtomatizirane izposoje koles.
Sistem zajema:

  • Dobavo in montažo šestih (6) postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z vso pripadajočo opremo, pri čemer ima vsaka postaja najmanj deset (10) ključavnic oz. mest priklopa koles. 3 postaje so na območju občine Podčetrtek in 3 postaje na območju občine Rogaška Slatina.
  • Dobavo dvainštiridesetih (42) koles, in sicer sedem (7) na vsaki postaji.
  • Električno adaptacijo dvanajstih (12) koles, in sicer dveh (2) na vsaki postaji.

2. Kolesarska karta turističnega območja Obsotelja in Kozjanskega, kjer bodo posebej izpostavljene lokacije/postaje za izposojo koles v urbanih naseljih.

Vrednost celotnega projekta z vsemi aktivnostmi partnerjev pa znaša 151.992,63 EUR in le-ta bo sofinancirana v višini 100.000,00 EUR s strani EU – ESRR in RS. Partnerji bodo v letu 2018 zagotovili skupno 51.992,63 EUR.

Povezava do spletnih strani