Sklep o sprejemu stališč do pripomb k dopolnjenemu usnutku OPN

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Podčetrtek in na javni obravnavi je bilo skupaj podanih 13 pripomb občanov ter 3 pripombe Občine Rogatec.

V stališčih do pripomb je podana opredelitev oz. stališče do podane pripombe, ki ji sledi še obrazložitev stališča. Stališča so opredeljena na naslednji način: pripomba se upošteva, delno upošteva ali pa se ne upošteva. V obrazložitvi je podana natančnejša utemeljitev stališča.

 

Besedilo sklepa o sprejemu stališč do pripomb k dopolnjenemu usnutku OPN