Prostorsko načrtovanje

Dodano 9.11.2016

V času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN Občine Podčetrtek in na javni obravnavi je bilo skupaj podanih 13 pripomb občanov ter 3 pripombe Občine Rogatec.


Dodano 22.8.2016

Gradivo bo javno razgrnjeno za obdobje od ponedeljka 22. avgusta 2016, do petka, 23. septembra 2016 in sicer v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK.
Javna obravnava bo potekala 31.08.2016 ob 17.00 uri v veliki sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK.


Dodano 16.8.2016

Gradivo Dopolnjenega osnutka OPN Občine Podčetrtek bo javno razgrnjeno za obdobje od torka, 16.8.2016, do ponedeljka, 19.9.2016 v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.
Javna obravnava bo potekala 6.9.2016, s pričetkom ob 17. uri v veliki sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, Podčetrtek.


Dodano 12.8.2016

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, st.: 33/2007, 108/2009, 57/2012 in 109/2012 ) ter Statuta občine Podčetrtek (Uradni list, RS st. 54/2010, 17/2016 ), izdaja župan občine Podčetrtek javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka OPPN za izgradnjo TURISTIČNO REKREACIJSKEGA CENTRA VONARSKO JEZERO.


Dodano 5.8.2016

Na podlagi 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št.: 33/2007, 108/2009, 57/2012 in 109/2012) ter Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št.: 54/2010, 17/2016), izdaja župan občine Podčetrtek JAVNO NAZNANILO o javni razgrnitvi dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Podčetrtek.


Dodano 23.9.2013

Na podlagi 4. alineje 1. odstavka 53.a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO1b, 108/09, 43/11-ZKS-c, 57/12, 109/12, 35/13, sklep US: U-I-86/13-13) Občina Podčetrtek objavlja

Javno naznanilo o javni razgrnitvi prenehanja veljavnosti tretje alineje prvega odstavka 13. člena, drugega odstavka 14. člena in prvega. odstavka 19. člena Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93)


Dodano 13.9.2007

Na podlagi 46. člena in v povezavi z 98. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur.l. RS, št. 33/07) ter na podlagi 31. člena statuta Občine Podčetrtek (Ur.l. RS, št. 66/2006, 92/2006 in 5/2007). je župan Občine Podčetrtek dne 13. 09. 2007 sprejel SKLEP O UGOTOVITVI STANJA PRI PRIPRAVI OBČINSKIH PROSTORSKIH AKTOV OBČINE PODČETRTEK IN POTEKU NJIHOVE NADALJNJE PRIPRAVE.

S tem sklepom se ugotovi, kakšno je stanje pri pripravi občinskih prostorskih aktov, ki jih je Občina Podčetrtek pripravljala po zakonu o urejanju prostora – ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/02, 08/03-popr.) ter kako bo potekala njihova nadaljnja priprava po zakonu o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Ur.l. RS, št. 33/07).