Proračun občine

Proračun občine Podčetrtek za leto 2017

ODLOK O PRORAČUNU
dodano 6.12.2016

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 29. člena zakona o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/20111-ZDIU12) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 15. redni seji dne 2. 12. 2016 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2017