Proračun občine Podčetrtek za leto 2015

JAVNA OBRAVNAVA OSNUTKA PRORAČUNA je potekala do vključno 8.12.2014

Na 2. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 20. novembra 2014, je bil pod 3. točko dnevnega reda sprejet  sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 08. decembra 2014.
Na podlagi  82. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), posredujem  predlog proračuna v  javno razpravo, do vključno ponedeljka, 08. decembra 2014.

Javna obravnava proračuna za leto 2015 – dopis

PRORAČUN ZA 2015 – JAVNA OBRAVNAVA do 8.12.2014


ODLOK O PRORAČUNU
dodano 30.12.2015

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 29. člena zakona o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/20111-ZDIU12) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 3. redni seji dne 19. 12. 2014 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2015

Odlok o proračunu je bil objavljen v Uradnem listu 97/2014 z dne 30.12.2014