Proračun občine Podčetrtek za leto 2014

Na 22. redni seji občinskega sveta Občine Podčetrtek, ki je bila 14. novembra 2013, je bil pod 8. točko dnevnega reda sprejet sklep, da se po opravljeni splošni razpravi daje predlog Odloka o proračunu Občine Podčetrtek v javno razpravo do vključno 02. decembra 2013.
Na podlagi 82. člena Poslovnika občinskega sveta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010), posredujem predlog proračuna v javno razpravo, do vključno ponedeljka, 02. decembra 2013.

Javna obravnava proračuna za leto 2014 – dopis

PRORAČUN ZA 2014 – JAVNA OBRAVNAVA do 2.12.2013

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 29. člena zakona o javnih financah(Uradni list RS, št. 11/2011 – UPB4 in 110/20111-ZDIU12) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 54/2010) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 23. redni seji dne 13. 12. 2013 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2014.

PRORAČUN ZA 2014