Proračun občine Podčetrtek za leto 2008

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2), 29. člena zakona o javnih financah(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02) in 17. člena statuta Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006 in 92/2006 in 5/2007) je Občinski svet Občine Podčetrtek na 11. redni seji dne 13.12.2007 sprejel ODLOK o proračunu občine Podčetrtek za leto 2008.

Na podlagi 4. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/2006-ZFO-1), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/2002, 56/2002 in 110/2002) in 17. ter 103. člena Statuta občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 66/2006, 92/2006 in 5/2007), je Občinski svet občine Podčetrtek na 14. redni seji dne 08.05.2008 sprejel ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2008:
Odlok.doc