Trajnostno mobilno Obsotelje

Vodilni partner: OBČINA PODČETRTEK

Partnerji:
OBČINA ROGAŠKA SLATINA
TURIZEM PODČETRTEK, BISTRICA OB SOTLI IN KOZJE, GIZ
ŠPORTNO DRUŠTVO OSNOVNE ŠOLE PODČETRTEK
TERME OLIMIA, d. d.

Občina Podčetrtek je kot prijavitelj projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje« kandidirala za pridobitev sofinanciranja na 1. Javnem pozivu za izbor operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost za izvajanje Strategije lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017 – 2019, sofinancirane iz sklada ESRR.  Projekt  »Trajnostno mobilno Obsotelje« se nanaša na Tematsko področje: Varstvo okolja in ohranjanje narave; Cilj 3.2.2.: Spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti. Hkrati pa projekt podpira cilje in kazalnike drugih tematskih področij SLR 2014-2020 LAS Obsotelja in Kozjanskega: Ustvarjanje delovnih mest in Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin.

Projekt se bo izvajal v upravičenih urbanih naseljih na območju LAS Obsotelje in Kozjansko ter v partnerstvu z občino Rogaška Slatina, saj imata obe občini skupni interes in potrebe po izboljšanju trajnostne mobilnosti. Z ukrepi trajnostne mobilnosti želimo v lokalnem okolju spodbujati  hojo,  kolesarjenje, uporabo javnega prevoza in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti na račun omejevanja osebnega prometa.

Glavni izzivi iz SLR 2014-2020, ki jih z izvedbo operacije »Trajnostno mobilno Obsotelje« rešujemo, so: razvoj trajnostnega turizma (projekt  bo omogočil razvoj okolju prijazne in celovite turistične ponudbe, saj bodo ob kolesarskih poteh postavljene postaje za avtomatizirano izposojo koles), promocija trajnostne mobilnosti, ki bo omogočala popularizacijo privlačnega in urejenega urbanega življenjskega okolja, spodbujati kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnosti (izvedba delavnic za osveščanje lokalnega prebivalstva), zagotoviti dostopnost ranljivim skupinam (projekt spodbuja brezplačno uporabo sistema za avtomatsko izposojo koles za ranljive skupine: otroci in mladostniki do 18. leta starosti, osebe z invalidskim statusom, upokojenci), razvoj inovativnega razvojnega partnerstva za trajnostno mobilnost (sestavljeno iz javnih, gospodarskih in nevladnih organizacij), ki bo delovalo po preteku projekta, vpliv na odpiranje delovnih mest (projekt bo odprl  novo delovno mesto za potrebe vzdrževanja sistema za avtomatsko izposojo koles po zaključku projekta), izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev (ekološki prispevek naložbe, ohranjanje naravnega okolja …).

Cilji projekta:

 1. razvoj trajnostnega turizma z ukrepi trajnostne mobilnosti
 2. promocija trajnostne mobilnosti
 3. spodbujati kolesarjenje in drugih alternativnih oblik trajnostne mobilnost
 4. zagotoviti dostopnost ranljivim skupinam
 5. razvoj inovativnega razvojnega partnerstva za trajnostno mobilnost
 6. vpliv na odpiranje delovnih mest
 7. izboljšanje kakovosti življenja lokalnih prebivalcev

Po zaključku operacije bosta nastala dva nova produkta, in sicer:

1. Nov turistični produkt oz. ponudba avtomatizirane izposoje koles.
Sistem zajema:

 • Dobavo in montažo šestih (6) postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z vso pripadajočo opremo, pri čemer  ima vsaka postaja najmanj deset (10) ključavnic oz. mest priklopa koles. 3 postaje so na območju občine Podčetrtek in 3 postaje na območju občine Rogaška Slatina.
 • Dobavo dvainštiridesetih (42) koles, in sicer sedem (7) na vsaki postaji.
 • Električno adaptacijo dvanajstih (12) koles, in sicer dveh (2) na vsaki postaji.

2. Kolesarska karta turističnega območja Obsotelja in Kozjanskega, kjer bodo posebej izpostavljene lokacije/postaje za izposojo koles v urbanih naseljih.

Vrednost celotnega projekta z vsemi aktivnostmi partnerjev pa  znaša 151.992,63 EUR  in le-ta bo sofinancirana v višini 100.000,00 EUR s strani EU – ESRR in RS. Partnerji  bodo v letu 2018 zagotovili skupno 51.992,63  EUR.

Povezava do spletnih strani

 


Urbano Obsotelje

Prijavitelj, upravičenec, vodilni partner: OBČINA ROGAŠKA SLATINA

Projektni partnerji:
OBČINA PODČETRTEK
OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE STORITVE ROGAŠKA SLATINA, D.O.O.
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO STEKLARNA ROGAŠKA SLATINA

Projekt je izbran za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.« Vrednost celotne operacije znaša 159.820,02 EUR, prijavitelju in projektnim partnerjem je odobreno sofinanciranje v višini 100.000,00 EUR. Razliko v višini 59.820,02 EUR zagotavljajo prijavitelj in projektni partnerji iz lastnih sredstev.

Umestitev operacije glede na Strategijo lokalnega razvoja LAS Obsotelje in Kozjansko 2014-2020:

 • Tematsko področje: »4. Večja vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin;«
 • Ukrep: »4.1. Spodbujanje vseživljenjskega učenja, medgeneracijskega povezovanja in zdravega življenjskega sloga;«
 • Cilj: »4.1.2. Vzpostavitev pogojev za aktiven življenjski slog.«

Namen operacije je izboljšati pogoje za aktiven življenjski slog v urbanih območjih Obsotelja, tako z urejanjem tipično urbanih infrastrukturnih vsebin na prostem, kot tudi z mehkimi vsebinami, ciljno usmerjenimi v varstvo okolja, zdrav življenjski slog in v promocijo operacije in njenih vrednot – te so: višja kakovost življenja, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega sloga, rekreacija in športno udejstvovanje.

Predvideni rezultati operacije:
a) na področju infrastrukturnega urejanja:
• prvi »Skate park« na območju LAS – poligon bo namenjen ekstremnemu rolanju, rolkanju ter spretnostnemu kolesarjenju. Sestavljen bo iz asfaltne podlage in različnih objektov, kot so krivine, klančine, objekti za preskakovanje ter objekti za drsenje (Občina Rogaška Slatina);
• stranski dostop v Športno dvorano Rogaška Slatina, z zunanjo invalidsko klančino, ki bo gibalno oviranim osebam končno omogočila dostop v nadstropje dvorane (Občina Rogaška Slatina);
• polnilna postaja za električne avtomobile (Občina Rogaška Slatina);
• fitnes na prostem za športno aktivne generacije, fitnes na prostem za starejše odrasle in učilnice na prostem (Občina Podčetrtek).
b) na področju t.i. mehkih vsebin:
• animacijske delavnice na temo skupnostnega upravljanja z življenjskimi viri v urbanih okoljih, ki je ključnega pomena za zdrav življenjski slog – izvajanje v naseljih Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek in Kozje (OKP);
• vključene javnosti – informiranje in komuniciranje o operaciji bo izvajalo društvo PGD Steklarna.

Operacija z navedenimi rešitvami odgovarja na sledeče glavne izzive iz aktualne strategije lokalnega razvoja, oz. postavlja sledeče cilje: vzpostaviti pogoje za aktiven življenjski slog; vzpostaviti pogoje za medgeneracijsko druženje; povezovati v skupne promocijske aktivnosti ter mreženje v urbanih območjih; varovati okolja ter blažiti podnebne spremembe in se prilagajati nanje; spodbujati ukrepe trajnostne mobilnosti; razvijati nove turistične produkte in vlagati v podporno infrastrukturo.

Cilji operacije:

 • Spodbuditi zavedanje o pomenu zdravega življenjskega sloga med lokalnimi prebivalci, predvsem ranljivimi skupinami;
 • Povečati dostopnost do storitev na lokalni ravni ob podpori naložb.

Povezava do spletnih strani

 


skupna-2

Sofinancirani projekti z nepovratnimi sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz naslova izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« :