Vloga župana

Župan opravlja naslednje naloge:

  • predstavlja in zastopa občino,
  • predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta,
  • skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta,
  • nadzoruje in usmerja delo občinske uprave,
  • skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč,
  • opravlja vse naloge na osnovi veljavnih zakonskih predpisov s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Podrobnejše naloge so določene z odlokom.

Župan mora zadržati izvajanje nezakonite odločitve občinskega sveta. Če to stori, mora navesti razloge za zadržanje take odločitve na seji občinskega sveta.

Župan zadrži objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit, in predlaga občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom.

Če se odločitev sveta nanaša na zadevo, ki je bila z zakonom poverjena občini, mora župan opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve.

Župan ima pravico udeleževati se sej občinskega sveta in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje občinskega sveta ter predlagati obravnavanje določenih zadev na seji občinskega sveta.

Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren svetu.

 

Vir:
Statut občine Podčetrtek
Uradni list RS, št. 30/1995 z dne 2. 6. 1995