Nadzorni odbor

Nadzorni odbor:

  • opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine,
  • nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna
  • nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev.

Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah.

Nadzorni odbor šteje predsednika in štiri člane. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. V nadzornem odboru morajo biti zastopane vse krajevne skupnosti občine Podčetrtek.

Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta. Listo kandidatov določi predsednik občinskega sveta na podlagi predlogov najmanj četrtine članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini in občanov.

Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.

Vir:
Statut občine Podčetrtek
Uradni list RS, št. 30/1995 z dne 2. 6. 1995

 

Poslovnik nadzornega odbora: