Javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka OPPN za izgradnjo TURISTIČNO REKREACIJSKEGA CENTRA VONARSKO JEZERO

Na podlagi 50. in 60. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, st.: 33/2007, 108/2009, 57/2012 in 109/2012 ) ter Statuta občine Podčetrtek (Uradni list, RS st. 54/2010, 17/2016 ), izdaja župan občine Podčetrtek naslednje javno naznanilo o javni razgrnitvi osnutka OPPN za izgradnjo TURISTIČNO REKREACIJSKEGA CENTRA VONARSKO JEZERO:

Javno se razgrne osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta » ZA IZGRADNJO TURISTIČNO REKREACIJSKEGA CENTRA VONARSKO JEZERO«.

Gradivo bo javno razgrnjeno za obdobje od ponedeljka 22. avgusta 2016, do petka, 23. septembra 2016 in sicer v prostorih Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK.
Javna obravnava bo potekala 31.08.2016 ob 17.00 uri v veliki sejni  sobi  Občine  Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK.

H gradivu lahko v času javne razgrnitve, najkasneje do ponedeljka 22. septembra 2016, podajo svoje pripombe in predloge vse zainteresirane fizične in pravne osebe. Pisne pripombe oziroma predlogi se posredujejo na upravo Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK ali na elektronski naslov: polona.hostnik@podcetrtek.si, lahko se vpisejo v knjigo pripomb ali pa se podajo ustno na javni obravnavi.