O občini

Občina Podčetrtek je ena od novoustanovljenih občin v Sloveniji. Uradno je začela delovati v letu 1995. Občina Podčetrtek je turistična in kmetijska občina.

Nastala je kot ena izmed šestih občin (Rogatec, Rogaška Slatina, Šmarje pri Jelšah, Kozje, Bistrica ob Sotli in Podčetrtek) na ozemlju nekdanje občine Šmarje pri Jelšah.

Na območju občine živi v 26 naseljih 3374 prebivalcev. Na ozemlju občine so značilna podeželjska naselja. Glede na gričevnat svet in intenzivno kmetijsko gospodarstvo zasledimo tu razložena naselja, kjer se med posameznimi domovi razprostirajo kmetijske površine (Virštanj, Nezbiše, Olimje …).
Med strnjenimi naselji so najbolj razširjene vasi, in sicer obcestne ter gručaste. Primera obcestnih vasi sta Imeno in Dekmanca, gručastih pa Polje ob Sotli in Pristava pri Mestinju. Na višjih nadmorskih višinah zasledimo samotne kmetije.

Občina se razteza v smeri S-J ob mejni reki Sotli, predvsem v pokrajinah Zgornje in Srednje Sotelsko. Proti notranjosti Slovenije jo omejuje na zahodu Rudnica, na severu Sveta Ema z Roginsko gorco ter Pristavško-Zibiškim poljem, na vzhodu mejna reka Sotla in na jugu severna pobočja Orlice.

Sedež občine je v Podčetrtku. Krajevne skupnosti, ki sestavljajo občino Podčetrtek, so: Pristava pri Mestinju, Podčetrtek, Virštanj, Polje ob Sotli in Olimje.
Po velikosti ozemlja in številu prebivalcev je največja KS Pristava pri Mestinju, najmanjša pa Olimje. Najgosteje je naseljena KS Pristava pri Mestinju, najredkeje pa KS Polje ob Sotli.

Obmejno lego občine Podčetrtek s sosednjo državo Hrvaško dopolnjuje meddržavni mejni prehod Imeno. Status maloobmejnih mejnih prehodov na celotnem področju še ni dokončno določen. Ob tem velja izpostaviti meddržavni dogovor o prostem prehodu meje na področju Term Olimia, ki velja le za goste zdravilišča v času njihovega bivanja v kraju.