Javno naročilo: Izgradnja kolesarske poti na območju kraja Imeno; odsek Imeno – Olimje

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: IZGRADNJA KOLESARSKE POTI NA OBMOČJU KRAJA IMENO; odsek IMENO – OLIMJE. Obseg je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvedbo celotnega javnega naročila.

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL št. NMV876/2016

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 02. 03. 2016 do 12.00 ure na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. Ponudbena dokumentacija se predloži na pisarniškem papirju formata A4, ponudba pa odda v zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno označen. Ponudnik na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca prijave (obrazec 8), ki ga izpolni čitljivo z velikimi tiskanimi črkami.

Javno odpiranje ponudb bo dne 02. 03. 2016 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek (I. nadstropje), Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

 

Razpisna dokumentacija

Popis del

Tehnično poročilo

Skice