Javno naročilo: Obnova športnega igrišča pri Osnovni šoli Podčetrtek

Naročnik vabi v skladu z določili Zakona o javnem naročanju, (Ur.l. RS št. 12/2013-UPB5, 19/2014, v nadaljevanju ZJN-2) vse zainteresirane ponudnike k oddaji ponudb.

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL št. NMV2134/2016

 1. NAROČNIK: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
 2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: Obnova športnega igrišča pri Osnovni šoli Podčetrtek
  Obseg je razviden iz popisa, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudba mora zajemati izvedbo celotnega javnega naročila.
 3. VELJAVNOST PONUDBE IN ROK IZVEDBE RAZPISANIH DEL
  Ponudba mora biti veljavna najmanj do 20. 06. 2016. Skrajni rok izvedbe razpisanih del je 15. avgust 2016.
 4. ODDAJA PONUDB NAROČNIKU
  Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku najkasneje do dne 20. 04. 2016 do 12.00 ure na naslov Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
 5.  JAVNO ODPIRANJE PONUDB
  Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 04. 2016 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine Podčetrtek (I. nadstropje), Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.

Dokumentacija: