Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 5t. 1112018 – ZSPDSLS-1), Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, objavlja

NAMERO O SKLENITI NEPOSREDNE POGODBE

Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, parc. št. 120811, k. o. 1228 – SOPOTE, v izmeri 1195 m2.

Prodajna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki in mora na občino prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere. Že prejeta vloga v predmetni zadevi se šteje za izjavo o interesu. V primeru večjih ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni ter bo prodajna pogodba sklenjena s ponudnikom, ki bo ponudil najvišjo kupnino.

Kupnina se plača na TRR Občine Podčetrtek, št.: 01292-0100003930, najkasneje v 30 dneh po sklenitvi pogodbe. Poleg kupnine bo kupec zavezan plačati tudi stroške davka na promet nepremičnin in vse stroške, vezane na realizacijo pravnega posla.

Dodatne informacije v zvezi z namero za prodajo nepremičnine, lahko dobite na Občini Podčetrtek, Trška cesta 59, p. Podčetrtek, kontaktna oseba: Magda Jurjec, tel. 03/81 82 785, ali magda.jurjec@podcetrtek.si.

Priloga: