Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 478-0036/2023-1

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe

Občina Podčetrtek namerava, v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, in sicer stavbnega zemljišča katastrska občina 1240 Sedlarjevo, parcela 1529/2 (ID 4204200), v izmeri 234 m2.

Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

Izhodiščna prodajna cena za 1/1 deleža zgoraj navedene nepremičnineznaša 4.680,00 EUR. Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati kupnino v 30. dneh od sklenitve prodajne pogodbe na podračun Občine Podčetrtek. Plačilo celotne kupnine v določenem roku je bistvena sestavina pravnega posla.

Ponudba za nakup mora vsebovati podatke o ponudniku in ponudbeni ceni. Ponudba se odda z vsebino oz. obrazcem iz priloge 1 te namere in se odda priporočeno po pošti na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, na elektronski naslov: tajnistvo.obcina@podcetrtek.si ali osebno. Pisna ponudba za nakup mora na občino prispeti najpozneje do izteka roka objavljene namere.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Katja Mlaker (e-naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si, tel.: 03 818 27 85 ali 041 399 516).

 

Prilogi: