Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe 478-0001/2023

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

NEMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE MENJALNE POGODBE

Občina Podčetrtek namerava v skladu z Zakonom stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti skleniti neposredno menjalno pogodbo. Predmet menjave je nepremičnina parc. št. 1679/12, k. o. 1241 Lastnič, v izmeri 154 m2 (stavbno zemljišče).

Menjava se izvede za nepremičnino parc. št. 1536/7, k. o. 1241 Lastnič, v izmeri 168 m2(stavbno zemljišče).

Rok za prejem ponudbe ali izjave o interesu je 20 dni od objave te namere. Ponudba ali izjava o interesu mora biti predložena v pisni obliki. V primeru več ponudb in/ali izjav bo z zainteresiranimi izvedeno še pogajanje o ceni in drugih pogojih pravnega posla. Menjalna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetni nepremičnini je Katja Mlaker (e-naslov: katja.mlaker@podcetrtek.si, tel.: 03 818 27 85 ali 041 399 516).

Občina Podčetrtek na podlagi objave te namere ni zavezana k sklenitvi menjalne pogodbe oz. lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla kadarkoli ustavi.

 

Priloga: