Namera o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe

V skladu z 52. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) in 19. členom Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

namero o sklenitvi neposredne menjalne pogodbe.

Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno menjalno pogodbo. Predmet menjave je nepremičnina parc.št. 2409/6, k.o. 1220 – Roginska Gorca, v izmeri 218 (stavbno zemljišče).

Menjava se izvede za nepremičnine parc. št. 1130/4, v izmeri 259 m2 in parc. št. 1130/7, v izmeri 290 m2, obe k.o. 1220 – Roginska Gorca, v izmeri 218 (stavbno zemljišče).

 

Priloga: