Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo 1/2 deleža nepremičnin, in sicer zazidanega stavbnega zemljišča katastrska občina 1230 Imeno:

  • parcela *166/3 (ID 234669), v izmeri 585 m2;
  • parcela 79 (ID 569579), v izmeri 43 m2.

Predmetni nepremičnini ležita v zavarovanem območju RP Kozjanski park.

 

Prilogi: