Namera o sklenitvi neposredne pogodbe

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/2018 – ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja

namero o sklenitvi neposredne pogodbe.

Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo zazidanega stavbnega zemljišča katastrska občina 1218 – Ema: parcela 478/2, v izmeri 114 m2.

 

Prilogi: