Namera o sklenitvi neposredne pogodbe 478-0023/2021-1

Na podlagi 52. in 54. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, st. 11/2018 – ZSPDSLS-1) ter 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, §t. 31/18) Občina Podčetrtek objavlja NAMERO o sklenitvi neposredne pogodbe.

Občina Podčetrtek namerava skleniti neposredno pogodbo za prodajo nepremičnine, in sicer zazidanega stavbnega zemljišča katastrska občina 1231 Virštanj, parcela 1401/34 (ID 7191374), v izmeri 59 m2.
Predmetna nepremičnina leži v zavarovanem območju RP Kozjanski park.
Prodajna pogodba bo sklenjena po poteku 20 dni od objave te namere na spletni strani Občine Podčetrtek.

Prilogi: