Kako hitro rastejo podjetja KiO glede na druga v Sloveniji

V Savinjski regiji, ki je na ravni države v zlati sredini po deležu hitro rastočih podjetij, imata enega izmed večjih deležev hitro rastočih podjetij občini z območja Kozjanskega in Obsotelja (KiO). To sta Dobje in Podčetrtek.

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) je tudi letos, na podlagi javno objavljenih letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, pripravila podatke o slovenskih hitro rastočih podjetjih za obdobje 2012-2016.

V raziskavo je bilo vključenih 124.490 poslovnih subjektov. Izmed teh je bilo za hitro rastoča podjetja spoznanih 6.150 podjetij. Med slednjimi je takšnih, ki ohranjajo hitro rast iz preteklih let, 488.

V obdobju 2012-2016 so hitrorastoča podjetja v Sloveniji predstavljala 4,9 % vseh gospodarskih subjektov, kar je največ do sedaj. V primerjavi z obdobjem 2011-2015 jih je 745 oziroma za 0,7 odstotne točke več. Ta podjetja so zaposlovala več kot petino vseh delavcev v državi (117.407) in dosegla 20,8 milijard evrov čistih prihodkov od prodaje.

Kako je napram Sloveniji videti naša regija?

Število hitro rastočih podjetij je daleč največje v Osrednjeslovenski regiji, kjer premorejo kar 2.150 hitrorastočih podjetij, kar je 35,0 % vseh podjetij v regiji, sledi ji Podravska regija z 759, kar je 12,3 % vseh podjetij v regiji, na tretjem mestu pa je že Savinjska regija s 682 od skupno 6.150 hitrorastočih podjetij v Sloveniji. Delež hitro rastočih podjetij v Savinjski regiji je torej 11,1 %. Skupno je v Savinjski regiji 13.770 podjetij. 5 % (682 podjetij) od teh je torej hitrorastočih, kar je nad povprečjem Slovenije.

V KiO, ki zajema osem občin, ima največji delež hitrorastočih podjetij občina Dobje, in sicer 8,11 % od 682 v Savinjski regiji. To pomeni, da je v tej občini 55 hitro rastočih podjetij.

Druga po deležu hitro rastočih podjetij je občina Podčetrtek. Delež teh je v tej občini 7,14 % oziroma 49 hitrorastočih podjetij.

Tretja je občina Šentjur z 39 hitrorastočimi podjetji, kar predstavlja 5,79 % delež v regiji.

Več na kozjansko.info