Javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2022

Na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju športnih programov v Občini Podčetrtek  (Uradni list RS, št. 194/2020), Resolucije o nacionalnem programu športa v RS za obdobje 2014-2023 (Uradni list RS, št. 26/2014) in Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2022 (Uradni list RS, št. 196/2021) objavlja Občina Podčetrtek

javni razpis za sofinanciranje športnih programov v letu 2022

Prijave je potrebno poslati s priporočeno pošto ali oddati osebno na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, do vključno 25. februarja 2022. Prijava mora biti podana v zaprti kuverti z oznako »Javni razpis v športu«, na hrbtni strani pa mora biti naveden naslov naziv in naslov prijavitelja. Za pravočasno se šteje prijava, ki je bila na poštnem naslovu oddana do vštetega 25.02.2022 oziroma je bila do tega dne do 15.00 ure predložena na vložišče občine. Po tem roku prejete prijave bodo zavržene. Vloge bo odprla pooblaščena oseba v občinski upravi 28. februarja 2022.

Dodatne informacije so vam na voljo na občinski upravi (03 818-27-86, ga. Simona Šelekar).

Priloge: