Javni razpis za sofinanciranje kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek za leto 2017

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Podčetrtek za leto 2017, katerih upravičeni stroški presegajo 500,00 EUR.

Upravičenci do sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Podčetrtek s stalnim prebivališčem v Občini. V primeru izgradnje skupnega priključka za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj vloge), skladno z dogovorom med lastniki objektov, samo eden. Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Upravičeni stroški so stroški, ki so nastali od začetka obratovanja ČN Olimje (21.02.2012), ČN Imeno (24.12.2012), ČN Pristava (06.09.2013) in ČN Sedlarjevo, ČN Ema,do oddaje vlog in se jih izkazuje s kopijami plačanih računov oz. potrdilih o plačilih nabave materiala in izvedenih delih.
Sofinancirajo se upravičeni stroški za stanovanjski objekt z veljavnim gradbenim dovoljenjem oziroma z dokazilom upravne enote, da je bil objekt zgrajen pred 31. decembrom 1967.
Naložba mora biti zaključena pred vložitvijo vloge.

Rok za oddajo vloge je do vključno:  30.09.2017.

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, vsak zadnji delovni dan v mesecu, do porabe proračunskih sredstev oz. najkasneje do 30.09.2017.