Javni razpis za sofinanciranje kanalizacijskih priključkov na območju Občine Podčetrtek za leto 2016

Predmet razpisa je sofinanciranje izvedbe individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo v Občini Podčetrtek za leto 2016, katerih upravičeni stroški presegajo 500,00 EUR.

Upravičenci do sredstev za izvedbo individualnih kanalizacijskih priključkov na javno kanalizacijo so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov na območju Občine Podčetrtek s stalnim prebivališčem v Občini.
V primeru izgradnje skupnega priključka za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj vloge), skladno z dogovorom med lastniki objektov, samo eden.
Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Podčetrtek za leto 2016 pod proračunsko postavko 15007 z imenom investicije kanalizacije.

Sredstva se dodeljujejo enkrat letno do porabe finančnih sredstev sprejetega proračuna. Upravičenci, ki so podali popolno vlogo in zaradi porabe sredstev niso upravičeni do nepovratnih finančnih sredstev v tekočem letu, imajo ob ponovni prijavi na javni razpis naslednjega leta prednost v vrstnem redu.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
Rok za oddajo vloge je do vključno: 30.09.2016
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE KANALIZACIJSKIH PRIKLJUČKOV«. Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, vsak zadnji delovni dan v mesecu, do porabe proračunskih sredstev oz. najkasneje do 30.09.2016.