Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2018

Na podlagi Pravilnik o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek (Uradni list RS, št. 90/2013) objavlja Občina Podčetrtek javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Podčetrtek v letu 2018

Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za stanovanjske objekte v  velikosti  do 50 PE v Občini Podčetrtek.

Rok za oddajo vloge je do vključno 30.09.2018

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, vsak zadnji delovni dan v mesecu,, do porabe proračunskih sredstev oz. najkasneje do 30.09.2018.