Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2017

Predmet razpisa je subvencioniranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) za stanovanjske objekte v  velikosti do 50 PE v Občini Podčetrtek.

Upravičenci za dodelitev proračunskih sredstev,  po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Podčetrtek. Upravičenec lahko kandidira za proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikostido 50 PE z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 01.10.2013 dalje.

Rok za oddajo vloge je do vključno 30.09.2017

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, vsak zadnji delovni dan v mesecu,, do porabe proračunskih sredstev oz. najkasneje do 30.09.2017.