Javni razpis za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Podčetrtek v letu 2015

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in postavitve malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN) velikosti do 50 PE v Občini Podčetrtek.

Upravičenci po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih hiš s stalnim prebivališčem v Občini Podčetrtek. Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.
V primeru izgradnje skupne MČN za več stanovanjskih objektov je nosilec investicije (vlagatelj vloge) tisti, na katerem zemljišču bo MČN zgrajena.
Investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Podčetrtek za leto 2014 pod proračunsko postavko 15007 z imenom investicije kanalizacije. Višina razpisanih sredstev za leto 2015 je 10.000,00€.

Upravičeni so stroški nakupa male komunalne čistilne naprave velikosti do 50 PE z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. Upravičeni stroški lahko nastanejo od 01.10.2013 dalje.

Kandidat vloži vlogo z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59
3254 Podčetrtek.
Rok za oddajo vloge je do vključno 30.09.2015
Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »NE ODPIRAJ – RAZPIS SOFINANCIRANJE MKČN«.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo pravočasno oddane, s pravilno izpolnjenimi obrazci in vsemi zahtevanimi prilogami.

Odpiranje vlog ne bo potekalo javno. Postopek bo vodila komisija, ki bo obravnavala vse popolne in pravočasno prispele vloge (z vsemi zahtevanimi dokazili) po vrstnem redu prispetja, vsak zadnji delovni dan v mesecu, do porabe proračunskih sredstev oz. najkasneje do 30.09.2015.