Javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v letu 2016

Na podlagi 24. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR in 26/14), Odloka o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2016 (Uradni list RS, št. 92/2015 ), in Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči v Občini Podčetrtek za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 48/2015), v nadaljevanju: pravilnik, Občina Podčetrtek objavlja

javni razpis za dodelitev proračunskih sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Podčetrtek v letu 2016

Rok za prijavo na javni razpis:
Razpis za ukrep 1. , 2. , 3. je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 30. 04. 2016, za Ukrep pod zap. št. 4. Sofinanciranje delovanja društev pa je razpis odprt do 31. 03. 2016.